default_mobilelogo

 

Kto je to očný optik

Očný optik je odborný pracovník, ktorý môže poskytovať služby v oblasti zhotovovania a kompletovania pomôcok na korekciu zrakových chýb - okuliarov.

Očný optik pôsobí v oblasti obchodu a služieb zameraných na okuliarovú optiku, to je v očných optikách.

Očný optik pôsobí v prevádzkach očných optík ako odborný poradca pri výbere korekčnej pomôcky (okuliarov), optických skiel a okuliarov ako celku. Na základe anatomických dispozícií zákazníka dokáže kvalifikovane zhodnotiť vhodnosť výberu korekčnej pomôcky a doporučiť jej spôsob použitia.

Očný optik zabrusuje a kompletizuje pomocou špeciálnej techniky okuliarové šošovky do okuliarových rámov pri dodržaní zásad z oblasti okuliarovej optiky a optickej fyziky. Vďaka svojmu vzdelaniu môže informovať o rôznych typoch zrakových chýb, očný optik nevyšetruje a nehodnotí stav zrakovej chyby.

Očným optikom sa môže stať záujemca po absolvovaní štvorročného stredoškolského štúdia alebo stredoškolsky vzdelaný človek po absolvovaní dvoj alebo troj ročného pomaturitného štúdia na špecializovaných stredných zdravotných školách. Štúdium na týchto školách končí maturitnou skúškou z oblasti optickej fyziky (geometrická optika, okuliarová optika...) a biológie ľudského tela ( náuka o zraku, anatómia ľudského oka...).

 

Kto je to optometrista

Optometrista je očný optik s vyšším stupňom kvalifikácie. Optometrista zisťuje refrakciu očného systému. Vykonáva základnú starostlivosť o ľudské oko a zrakový systém, je oprávnený k meraniu a korekcii očnej refrakcie, k aplikácii korekčných pomôcok, k detekcii ochorenia oka. Optometrista je istým medzistupňom medzi profesiou očný lekár a očný optik. Vykonáva neinvazívne vyšetrenia predného segmentu oka a aplikuje kontaktné šošovky. Pri zistení, že problém videnia klientovi nespôsobuje refrakčná chyba, bezodkladne odporučí klienta na vyšetrenie k očnému lekárovi. Optometria je náuka o meraní a testovaní zrakových funkcií. Pojem optometria sa skladá z gréckych slov „opt“ (patriace zraku) a „metron“ (meranie). Optometria je časťou očnej optiky, ktorá sa zaoberá korekciou zrakových chýb a je samostatným odborom zdravotnej starostlivosti o zrak. Optometrista pôsobí priamo v očnej optike, na optometristickom pracovisku alebo pri ambulancii očného lekára kde sa aplikujú kontaktné šošovky. Optometristom sa môže stať očný optik s minimálne päť ročnou praxou po absolvovaní dvoj prípadne troj ročného štúdia na špecializovaných stredných zdravotných školách. Ukončenie vzdelania je podmienené vypracovaním Absolventskej práce a úspešným absolvovaním Absolventskej skúšky. Títo absolventi môžu pred menom používať titul diplomovaný optometrista (dipl. opto). V zahraničí je možné odbor optometria študovať popri vysokých školách ako nižší stupeň vysokoškolského štúdia na zdravotných prípadne prírodovedeckých fakultách . Absolventi tohoto typu štúdia majú pred menom titul bakalár (Bc).